Keresek munkát az otthoni csomagolások kedvezéséből

Közgazdasági élet az Osztrák Tengermelléken. Mezőgazdaság Görczben és Gradiskában. Bolle Jánostól Görcz és Gradiska grófság mindamellett, hogy terjedelme hoszszában tíz földrajzi mérföld, talaj-alakúlásában és mezőgazdasági állapotaiban rendkivűl nagy változatosságot mutat. Éjszak felől a Juli-Alpeseknek örök hó borította csúcsától, a Triglavtól kezdve le az Adria partszegélyeig annyira különböző a talaj és az éghajlat, hogy a tenyészetben a havasi növényzettől az olajfáig és az örökzöld növényekig a Földközi tenger övéhez tartozó növényvilágnak minden közbűlső változata föltalálható.

A görczi Alpes-vidék a Juli-Alpesek hegytömegéhez tartozik s általában dolomit-kőzetből áll. Ez, valamint az erdőknek meggondolatlan letarolása, a termő talaj alámosása, a koronkénti hógörgeteges viharok, a meredek hegyoldalak, mindez összevéve nemcsak magas havasi jellegűvé, hanem mezőgazdaságilag terméketlenné és szegénynyé is teszi e vidéket. Csak a flitschi medencze tágúl ki aránylag széles síksággá s enged meg a kavicsos talajon is némileg jutalmazó mívelést.

A földmívelés leginkább csak burgonya, némi tengeri és köles termesztésére szorítkozik s csak a helységek szomszédságában, meg a hegység tövében elszórtan terűlő dűlőkön űzetik. Keresek munkát az otthoni csomagolások kedvezéséből gyér lakosságnak a marhatenyésztés a legelők soványsága miatt csak szűkes életmódot biztosít.

A szarvasmarha az éghajlat zordonsága s a hegyvidék meredek volta miatt kevés. Annál több az apróbb házi állat, nevezetesen a birka, melynek tenyésztése legfontosabb kereseti ága e hálátlan talajjal küzködő lakosságnak. Ezenfölűl még nehány ezer kecske teszi egymásnak, meg a zergéknek a sziklaomladékok közt gyéren növő füvet vitássá. Ily körűlmények között megérthető, hogy a görczi Alpes-vidék lakossága akármily munkás, akármily megelégedő s bármennyire ragaszkodik is a hazai röghöz, az esztendőnek csak nehány hónapja alatt talál hazájában elegendő élelmet.

A mint a tél bekövetkezik, nagy része künn keres munkát és foglalkozást. Tavaszkor aztán megint ki-ki haza tér, hogy megmívelje kicsi darab földjét, legeltesse birka- és kecskenyáját, lekaszálja a hegylejtőkön a ritkás füvet s lehordja a völgybe. Az alpesi vidékhez csatlakozik az Alpesalji előhegyvidék.

Voltaképi völgyek, leszámítva az Isonzo-medenczének Karfreittól Tolmeinig terjedő kitágúlását, itt nincsenek. E vidék sajátosságai folyók nélkűli s köves talajukkal a Karszthoz igen hasonló fensíkok. Legterjedelmesebb ezek között az átlag 1. Az éghajlat itt enyhébb, a talaj termékenyebb és jutalmazóbb, mint fönt az alpesi vidéken.

A földbirtokok itt is, ott is aprók. A földmívelés módja csaknem azonos. Canale, Tolmein és Kirchheim vidékén a gyümölcstermesztés emelkedett bizonyos jelentőségre s ezért az almakivitel tetemes.

keresek munkát az otthoni csomagolások kedvezéséből nevezze meg az opciók típusait

A serényen űzött méhészet is említést érdemel. E vidék jóllétének legfőbb forrása egyébiránt a marhatenyésztés, mert a mezőgazdaságilag használt Az alpesi előhegyekről a síkságra való átmenetet az Isonzón inneni és túli dombvidék alkotja, és pedig e folyó jobb partján a Collio név alatt ismert vidék, a balon pedig a Wippach-völgy halmai.

A homokkőből és könnyen elmálló eocén márgából álló talajt termékeny földréteg borítja, melynek, hozzávéve még a különösen kedvező éghajlatot, e dombvidék kitűnő gyümölcs- és szőlőtermő hírét köszönheti. A Collióban a telepes-rendszer az uralkodó, míg a Wippach-völgy alsó részén nagyobbára kisebb földmívesek közt oszlik meg a földbirtok. Az Ausztria déli vidékein tenyésző gazdasági növényeknek minden faja szépen díszlik itt, nevezetesen tengeri is.

Az első helyet azonban a szőlő- és gyümölcstermesztés foglalja el. A szőlők jobbára ronchi-knak nevezett terraszokra vannak ültetve s csaknem hektárt foglalnak el.

Az itt termett bor általában fehér s Ausztria déli részének java boraihoz tartozik. A Collióban szűrt bor ribolla név alatt az osztrák birodalom határain túl is ismeretes. Nem csekély az a jövedelem sem, melyet a gyümölcstermesztés hajt. A korai gyümölcs, kivált a fölötte ízletes cseresznye, tavaszszal különösen élénk kivitelnek örvend.

Hasonlókép a csont- és lágymagú gyümölcsnek, továbbá a fügének és csemege-szőlőnek is nagy a kelete.

keresek munkát az otthoni csomagolások kedvezéséből áttekintések a matrx internetes kereseti rendszerről

A régi, buja gesztenyeligetek is bőven szolgáltatják a közönséges és fínom gesztenyét a kivitel számára. Végűl még a főzeléknövény is, nevezetesen a spárga, valamint a korán virágzó kerti növények, mint az ibolya, babér- és cseresznyebabérlomb Laurus cerasus nagyban szállíttatik. A Colliónak különös aszalványa a prunella, vagyis a lehámozott, magvától megtisztított s aztán napon szárított szilva.

De más csont- és lágymagú gyümölcsöt, úgy szintén fügét is aszalással tesznek állandóbb és szállításra alkalmasabb kereskedelmi czikké. Ezt az aszalványt, melynek mindenfelé jó híre van, nemcsak Európa éjszakibb vidékeire szállítják bőven, hanem Éjszak-Amerikába is, és így az különösen a szegényebb lakosság jövedelmének egyik említésre méltó forrása.

A Karszt vidéke, ez átlag méter magas köves síkság iránt, mely szelíd hajlással húzódik a tartomány délkeleti határától a tengerig, hol meredek partokban szakad meg, a természet nagyon mostoha volt. Keresek munkát az otthoni csomagolások kedvezéséből az uralkodó bóra-viharok miatt az éghajlat rendkivűl zord; nyáron pedig a talaj szárazsága által keresek munkát az otthoni csomagolások kedvezéséből inkább fokozott hőség úgy a növény- és állatvilágra, mint az emberre nézve szinte tűrhetetlen.

A sivár pusztát nem szeldeli üdítő vízfolyás és a gyér esővizet úgy nyeli el a szakadékos talaj, mint a szivacs. Kezdetleges módon épűlt vízmedenczék és tócsák csak szűken fogják föl az állat és ember számára szükséges vizet. A talajból a végtelen kőtörmelékek közűl minden felől hatalmas sziklák merednek ki, nagy tar halmok dombosodnak föl, melyek közt itt-ott szél ellen védett tölcsér- vagy medenczealakú bemélyedések, úgy nevezett dolinák vannak. Ezeknek a feneke vastartalmú vörhenyes földdel van borítva, melyet a karszti paraszt fáradhatatlan kitartással munkál meg.

Egyebütt is a mívelésre csak kevéssé is alkalmas minden parányi darab földet kőből rakott kerítéssel vesznek körűl.

Munka lehetőségek Felső-Ausztriában

Ezeknek a kőkerítéseknek a bórától védett oldalán szőlővenyige, vagy nehány gyümölcsfa kapaszkodik. Sőt magukban álló alacsony venyige-sorok is ellent tudnak még állani a szeleknek és rosz időjárásnak, közöttük pedig búza ereszt kalászt, vagy hajdina, répa és burgonya tenyészik. Voltaképi réti föld itt természetesen nem található.

A ritka fű, mely a kövek közűl előbúvik, a csekély marhaállomány táplálására csak szűkecskén elég. E sovány táplálékkal egyezőleg törpe fajtájú a marha is. A Karsztnak ez a jellemképe azonban nem általános. Vannak régi folyók medrére mutató völgyszerű mélyűletek, melyeket a föld alatti mély barlangszövevénybe sülyedt folyóvíz vájt s melyek meglehetősen mély termőréteggel borítva, meghozzák a munka jutalmát. Egyes helységek, mint Tomaj, Dutovle, Skofije s még nehány más, várak gyanánt emelkednek ki kellemes zöldjükkel a kőtengerből.

Ugyanezt mondhatni Duino környékéről és az Adria meredek partjairól is, hol az olajfa, myrthus, kövi tölgy és sok más örökzöld bokor enyhe éghajlatról s a talaj termékenységéről tanúskodik. A Karszt sajátságos talajalakúlásai természetesen nem engedik az intenziv földmívelést.

Module:R:ErtSz/data

Az elaprózott dirib-darab földek kisbirtokosok tulajdonai. A mező terményei körűlbelűl ugyanazok itt transzfer a bináris opciókról, mint a dombvidéken.

keresek munkát az otthoni csomagolások kedvezéséből nem irányított forex stratégiák

A termés a karszti paraszt táplálására korántsem volna elég, ha a szőlőmívelés nem biztosítaná legfőbb jövedelmét. A terran-bor piaczon nagyon keresett árúczikk.

Szerencsétlenségre a filloxera már a görczi Karszt szélső keleti határán is komolyan veszélyezteti a szőlőmívelést. A görczi síkföldön belűl, mely a halomvidék s a Karszt meredélyeinek aljától egész a tengerig terjed, meg szokás különböztetni Monfalcone vidékét a tulajdonképi úgy nevezett görczi Friaultól, mely utóbb ismét Felső- és Alsó-Friaulra oszlik. Ez utóbbi és az Adriai tenger között tágas ívben egy mocsaras lagunavidék terűl, mely, ha csak a rizstermesztést s nehány mocsári növény haszonvételét nem tekintjük, teljesen terméketlen.

A görczi síkság éghajlata a közeli tenger s az Alpesek nyúlványai által az éjszaki szelektől védett fekvése miatt fölötte enyhe és a délvidék csaknem valamennyi terményének kedvező. A mívelésre alkalmas talajnak több mint három ötödrésze, vagyis A dombvidéktől le a tengerig olyan a görczi síkság, mint egy beláthatatlan terjedelmű s meglepően szép és jól mívelt tagosított birtok. A nyár- juhar- cseresznye- és más fákra kapaszkodó magas tőkéjű szőlő-venyigék egyenes sorokban, mint valami ünnepi fűzérek nyúlnak egyik fától a másikra át, nehéz fürtöket rejtve a zöld lombozat alatt.

Minden két ilyen szőlősor között 10, 20 és több méter szélességű, szederfáktól körített hosszú táblákon a szántóföld szokott használati módjai láthatók: tavaszszal búza, ennek learatása után a cinquantino-tengeri, mely az utolsó nyári két hónap alatt megérik s így második termést ad. Erre, miután a föld télen át ugaron hevert, következik a kukoricza, mely a búza mellett e síkságnak főterménye s a friauli köznépnek csaknem egyedűli tápláléka.

A kukoriczatörés után többnyire búza, karórépa és takarmány következik.

keresek munkát az otthoni csomagolások kedvezéséből a legjobb ecn forex brokers

A különböző gabnanemek mellett legfőbb terménye e síkságnak a bor, az ismert friauli vörös. A görczi grófságon kivűl Ausztriában egyebütt sehol sem honos s itt is csak Aquileja alatt és Monfalcona körűl nehány évtized óta űzött mívelési ág a rizstermesztés, melynek itt az öntözés könnyűsége rendkivűl kedvez. A talajt e czélra gondosan elegyengetik s apró tagokra osztják, melyek gátak által vannak egymástól elválasztva s öntöző csatornákkal keresztűl szeldelve.

Ezek az úgy nevezett állandó rizsföldek. Miután tavaszszal a földet könnyedén megmunkálták, némi vizet eresztenek rá s aztán a rizsmagot belevetik. Nyárszakán rendszeresen ismétlik a víz alá borítást és pedig úgy, hogy a víz állandóan elfödi a földet nehány centiméternyire. Idején való gyomlálással tisztítják a burjántól, aztán szeptember havában az öntözést abban hagyják s a már érett termést munkásasszonyokkal learattatják.

A görczi rizsföldeknek hektárra terjedő mocsaras területén egy-egy hektáron 20—30 hektoliter rizs terem.

Voltaképi marhatenyésztést a síkságon nem űznek. A szarvasmarha, mely itt nagy, erős termetű és világos színű, csak igás állatnak használtatik mezőgazdasági czélokra. A sertéstenyésztés nem egészen jelentéktelen. Nagy, erős csontú belföldi fajtát tenyésztenek. Tekintélyes tényezője a házi kis gazdaságnak a baromfitartás. Tojást idegenbe is szállítanak.

Igen fontos és jövedelmes kereseti ág úgy a síkföldi, mint a dombvidéki gazdára nézve a selyemtermelés, mely föllendűlését Mária Terézia áldásos uralkodásának köszönheti. Nincs jelenleg olyan paraszt ház, melynek május hó folyamán minden nélkülözhető helyisége ne a selyemhernyó-tenyésztésnek szolgálna. A selyemtermelés évi jövedelme az egész tartományban egy vagy másfél millióra rúg. Ennek mintegy négy ötödrésze a síkföldre esik.

Míg a hegyvidéken, a Karszton és a Wippach-völgyben a földbirtok nagyon el van aprózva s a kis gazdák tulajdonában van, addig a tartomány közepén és keresek munkát az otthoni csomagolások kedvezéséből alföldön nagyobb területű, sőt itt-ott nagybirtok-jellegű, s telepesek és bérlők mívelik. A síkföldön uralkodó telepes-rendszer olyan bérleti szerződésen alapúl, melynek értelmében egy-egy földmíves családnak évről-évre fele haszonra annyi darab földet engednek át, a mennyit a keresek munkát az otthoni csomagolások kedvezéséből munkájával meg bir mívelni, vagyis mintegy hat hektárt.

A telepes azon fölűl lakóházat, istállót és pajtát is kap. A még ezen kivűl divatozó bérleti rendszernél a bérlő, tekintet nélkűl arra, miféle gazdasági ágat űz a bérlett birtokon, egy-egy hektár után mintegy három hektoliter búzát, aztán a selyemből és borból való jövedelmének egy bizonyos részét, azon kivűl baromfit, tojást és korai gyümölcsöt ad a tulajdonosnak haszonbér gyanánt.

Réti földnél pénzre megy az alku. A Collióban s általában mindenütt, a hol a bortermesztés az első, bortermésének két harmadát, gyümölcstermésének felét fizeti a telepes, de búzát nem ad. A haszonbéri szerződés évről-évre hallgatagon megújíttatik s megesik, hogy némely parasztcsalád több nemzedéken át ugyanazt a földet míveli. A közlekedés könnyűsége következtében a belföldi termelésre nehezedő verseny, keresek munkát az otthoni csomagolások kedvezéséből aratások, szőlőbetegségek, a selyemhernyóknál előfordúló pusztító járványok s más nemű bajok, ezek között a munkaerőnek a gyarmatokba való kivándorlás miatt bekövetkezett megapadása, fölötte megcsökkentették a földbirtok jövedelmét.

Így történt aztán, hogy ez az áldott vidék, mely megérdemelné, hogy Ausztria kertjének neveztessék, a gazdasági válság megakadályozására az állami és tartományi kormányzat segítségére szorúlt.

Új közlekedési útak létesűltek, a mocsaras alföldek egy része kiszáríttatott; a csatornákat, melyek régóta elhanyagolt állapotukban maláriával mételyezték meg a levegőt, kitisztították, a lakosságnak egészséges és olcsó kenyérrel ellátása czéljából falusi sütőkemenczék állíttattak; így indítottak háborút a szegény nép pusztító betegsége, a pellagra ellen, mely az elégtelen és rosz táplálkozástól támadt.

A görczi cs. A kormány, hogy a hernyóbetegség következtében nehány év óta fölötte aláhanyatlott selyemtermelést fölsegítse, ben a tartomány székhelyén, Görczben, kisérleti állomást állíttatott, mely sikeresen foglalkozik a hernyóbetegségek s gyógyításmódjok tanúlmányozásával, de a bortermesztés terén is gyakorolja jótékony hatását.

Ez egyesűlet tevékenységének köszönhető, hogy a selyemtermelés újra tetemesen föllendűlt s az uralkodó hernyóbetegségek ellen is sikeres a küzdelem.

A tartományi kormány sem fukarkodott a mezőgazdaság fölsegítésére hozott áldozatokban. Nevezetesen állított egy földmíves iskolát, melynek tannyelve olasz és szlovén. Erdőgazdaság, vadászat, ipar, kereskedés, kézműipar és közlekedés Görczben és Gradiskában.

Czoernig Károly bárótól Erdőgazdaság és vadászat. A kataszter följegyzései szerint Görcz grófság területének egy ötödrésze erdőtalaj. A rajta levő erdők azonban nagyon meg vannak ritkítva, sőt letarolva. Újabban a kormány alkalmas rendszabályokhoz nyúlt, hogy keresek munkát az otthoni csomagolások kedvezéséből a meglevő állományt s a háborítatlan új sarjadzást biztosítsa.

Az Osztrák-Magyar Monarchia Írásban és Képben

A Juli-Alpesek nyúlványaiból álló középhegységben így is vannak még szálas erdők. Ezek között különösen említendő a Görcz közelében levő ternovani államerdő, mely valóságos gyöngye a görczi közgazdaságnak. Ez az erdő, mely a tenger színtája fölött 1. Ezen kivűl méltók a fölemlítésre az Isonzo-völgy felső részén Sajátságos különlegessége a tartománynak a Duino melletti örökzöld tölgyerdőcske, mint az egykori nagy kiterjedésű állab maradványa, meg az Aquileja melletti keresek munkát az otthoni csomagolások kedvezéséből fenyőliget.

E kis ligetnek több százados fái azon nagy fenyveserdőből maradtak meg, mely a rómaiak idejében az Adriai tengernek állítólag egész nyugati szegélyét elborítá, Aquilejától egész Ravennáig. A Karszt, mely egykor erdős volt, növényzet nélkűli, köves talajáról ismeretes. Az évszázadok óta űzött keresek munkát az otthoni csomagolások kedvezéséből és a kecskegazdaság az erdőállományt elpusztították.

A kormány, a községek és egyes magánbirtokosok nehány évtized óta sikeresen fáradoznak a Karsztnak újabb befásításán. A terjedelmes községi legelőket fölosztották a földbirtokosok között, a kik bekerítik a maguk részletét s oltalmazzák is úgy, hogy a sarjak, melyeket az előtt mindig lerágott a legelő állat, most már háborítatlanúl fejlődhetnek.

keresek munkát az otthoni csomagolások kedvezéséből példa a bitcoinra

A községek közt eddigelé 13, egyesek közt pedig eddigelé 5 millió facsemetét osztottak ki ingyen s a községek az új ültetvényeknek szigorú gondozására utasíttattak.

Olvassa el is